U bevindt zich hier:

Ondersteuning aan aanbestedende diensten

Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten ondersteunt aanbestedende diensten in alle stadia van het aanbestedingsproces. Zowel in de voorbereiding van een aanbesteding alsook tijdens het aanbestedingsproject en indien nodig bij eventuele geschillen. Daarnaast helpen we onze klanten om hun tender team te professionaliseren door het geven van trainingen en workshops. 

Onze dienstverlening aan aanbestedende diensten laat zich grofweg als volgt indelen:

 

Advies m.b.t. het vormgeven van het aanbestedingsbeleid

Wilt u als aanbestedende dienst uw inkoop- een aanbestedingsbeleid helder en duidelijk op papier zetten? Dan kunnen wij u hierin ondersteunen. We kunnen de juridische kaders en mogelijkheden aangeven en inzicht geven in de strategische keuzes die u als organisatie kunt maken. 

Ondersteuning bij aanbestedingsprojecten

Juist een goede juridische ondersteuning in het voortraject en/of tijdens het aanbestedingsproject kan de kans op problemen in een latere fase sterk verminderen. 

Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten geeft juridische adviezen over onder meer:

 • Het voorkomen van belangenverstrengeling bij aanbestedingen.
 • De werkingssfeer van aanbestedingsregels.
 • De juiste toepassing van technische specificaties.
 • Selectie- en gunningscriteria en beoordelingsmethodes.
 • De toepassing van sociale, milieu- en MKB-aspecten bij aanbestedingen.
 • Concessies, publiek private samenwerking (PPS).
 • Toepassing van raamovereenkomsten.

 

Enkele voorbeelden uit onze praktijk:
 • Begeleiding van aanbestedingsprojecten als lid van een tenderboard of begeleidingscommissie in innovatieve ICT- en infrastructuurprojecten.
 • Advisering van een gemeente inzake aanbesteding en staatssteun in relatie tot grondposities in een nieuwbouwproject met onder meer een te bouwen school, een sporthal, een multifunctioneel centrum en particuliere woningen.
 • Advisering over de toepassing van de concurrentiegerichte dialoog.
 • Toetsing van de beoordeling van offertes bij gemeenten en ondersteuning in de nadere motivering van de afwijzing van de bedrijven.
 • Advisering van een gemeente over de verkoop van onroerend goed en het uitbesteden van parkeerbeheer.
 • Advisering van een politieorganisatie in het kader van een onvoldoende transparant gevoerde aanbestedingsprocedure.
 • Het uitbrengen van een second opinion over een aanbestedingsprocedure in het kader van uitgifte van grond in een havengebied.
 • Advisering van een aantal onderwijsinstellingen over de architectenselectie voor het ontwerp van diverse werken en voor de inkoop van computers.
 • Advisering van een aanbestedende dienst over de meest passende aanbestedingsprocedure in relatie tot het stimuleren van innovatie op ICT-gebied.