U bevindt zich hier:

Wijziging bij publicatie op TED en TenderNed

4 maart 2021

Vanaf medio april 2021 verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED. Het advies is dat  aanbestedende diensten hun planningen hierop aanpassen. Houd voor het bepalen van de minimale inschrijftermijn de datum van publicatie (48 uur na verzending) op TenderNed aan, in plaats van de verzenddatum. 

Waarom deze wijziging?
Op grond van de Europese richtlijnen moet een aankondiging eerst op Tender Electronic Daily (TED) gepubliceerd worden, voordat deze op TenderNed zichtbaar wordt. Een aankondiging mag dus niet direct op TenderNed worden gepubliceerd. De richtlijnen schrijven echter ook voor dat een publicatie 48 uur na verzending aan TED op TenderNed gepubliceerd mag worden, als die dan nog niet op TED staat. TED heeft al aangegeven publicaties niet binnen 48 uur te kunnen verwerken.

Wat wijzigt er?
Nu zijn aankondigingen direct zichtbaar op TenderNed, zodra een aanbestedende dienst deze (via TenderNed) verstuurt naar TED. Na de wijziging duurt het maximaal 48 uur na verzending, voordat de aankondiging verschijnt op TenderNed.

Dit geldt voor de volgende aankondigingen, die rechtstreeks op TenderNed of via een commercieel platform worden gepubliceerd:

  • Vooraankondiging (inclusief marktconsultatie)
  • Aankondiging van de opdracht
  • Aankondiging van de gegunde opdracht
  • Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf
  • Wijziging van de opdracht


Uitzonderingen
De volgende aankondigingen zijn uitgezonderd van deze wijziging en verschijnen nog steeds direct na verzending op TenderNed:

  • Rectificatie
  • Vroegtijdige beëindiging


Let op: De wijziging heeft geen effect op de termijn waarbinnen een aanbestedende dienst een nieuwe aankondiging kan publiceren voor dezelfde aanbesteding. Wanneer u een aankondiging publiceert en deze naar TED stuurt, moet u wachten tot deze op TED verschijnt voordat u een nieuwe publicatie kunt uitvoeren. Dit kan maximaal 5 dagen duren. Hierin is niets gewijzigd.

Dringend advies: pas inschrijftermijn aan
De termijnberekening van de richtlijnen gaat uit van het moment van verzending van de aankondiging. Hier verandert niets in. Toch adviseert PIANOo aanbestedende diensten om in hun planning rekening te houden met deze wijziging. Houd voor het bepalen van de minimale inschrijftermijn de datum van publicatie (48 uur na verzending) op TenderNed aan, in plaats van de verzenddatum. Het is immers in het belang van een goed aanbod dat een inschrijver voldoende tijd krijgt.

Meer informatie
Via de websites van PIANOo en TenderNed wordt u geïnformeerd over de exacte datum van wijziging.

Bron en meer informatie:  PIANOo en TenderNed

--> UPDATE - 9 april 2021

Uitstel wijziging bij publicatie op TED en TenderNed

TenderNed meldde in februari 2021 dat vanaf midden april 2021 aankondigingen niet meer direct op TenderNed verschijnen. Besloten is deze wijziging uit te stellen tot midden mei.
Hierdoor hebben andere aanbestedingsplatforms (Tsenders) de tijd om grondig te testen. Ook bleek TED over onvoldoende testcapaciteit te beschikken, waardoor er vertraging is opgelopen.

TenderNed zal via hun website melden wanneer de definitieve livegang van deze aanpassing bekend is. Ook op pianoo.nl zal dit bekend worden gemaakt.

https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/uitstel-wijziging-bij-publicatie-op-ted-en-tenderned

Terug